A Vizualni pregled

A1 Pušta li baterija?
Dalje sa A2.
Baterije sa čepovima: dalje sa B.
Baterija bez čepova: dalje sa D.

A2 Jesu li mjesta udarca, potisaka i pritisaka vidljiva u području puštanja?
Nema prava na reklamaciju. Provjerite da li se na površini stalka baterije nalaze npr. pogrešna zatezanja, strana tijela.


B Provjerite gustoću kiseline
Gustoća kiseline dobre baterije mora biti jednaka u svim stupcima. Tijekom punjenja poštujte upute o upotrebi punjača i baterije.

B1 Je li gustoća punjenja naglo opala u jednom od stupaca?
Maksimalno dopuštena tolerancija na razliku mjernih vrijednosti unutar 6 stupaca jest: 0,03kg/dm3.
Zamijenite bateriju.*
Dalje sa B2.
acid1

B2 Je li kiselina jako smećkasta te da li postoji povećana potrošnja vode?
Nema prava na reklamaciju. (Provjerite regulator napona na vozilu te kapacitetska opterećenja.)
Dalje sa B3.


B3 Je li gustoća kiseline u svim stupcima
ravnomjerna te iznad 1.25kg/dm3?

Dalje sa C ili D.
Napunite bateriju, dalje sa B4.

B4 Ukoliko je gustoća kiseline ravnomjerno u svim stupcima >1,24/dm3, napunite bateriju. Iznosi li potrošnja struje najmanje 1/20 nazivnog kapaciteta? (primjer 100 Ah baterija: 100 Ah x 1/20 = 5 A)
Napunite bateriju i nastavite sa C ili D.

Ako punjenje rezultira krajnjom gustoćom kiseline od 1,24 kg/dm3 ili niže, nema osnova za reklamaciju, već se radi o normalnom trošenju zbog starosti.
– Nema prava na reklamaciju.
Nema prava na reklamaciju.

Baterija se nedostatnim punjenjem odnosno dubinskim punjenjem oštetila. Provjerite elektriku vozila (regulator napona, rasvjetna tijela, remenje itd.).


C Provjera pražnjenja

Ovu provjeru raditi ako je gustoća kiseline ravnomjerna te pokazuje na najmanju gustoću od 1,25 kg/dm3, inače bateriju prvo napuniti.

Napomena: Obratite pažnju na upute za upotrebu ispitivača baterije.

C1 Pokazuje li baterija da je tijekom visokostrujne provjere
„Pokvarena” ili „Zamjena”

Zamijeniti bateriju
Baterija je ispravna

Za ispitivača opterećenja s priključenim otporima vrijedi: Baterija opterećena na 10 sekunda s cca. 3-strukom vrijednošću nazivnog kapaciteta (npr. baterija 12V 45Ah odgovara cca. 135 A strujnog opterećenja). Pritom se napon smije samo zanemarivo izmijeniti.


D Testiranje baterija s elektroničkim testnim uređajima

FPoštivati upute za uporabu testnog uređaja.

Hladna struja ispitivanja, koja se naziva hladna struja pokretanja ili CCA (Cold Cranking Amps), stoji zajedno s namještajućom normom na bateriji.

NAPOMENA
Ukoliko hladna struja provjere nije poznata, vrijedi: Za starter bateriju: 5 x K20 = Hladna struja ispitivanja npr. K20 = 100 Ah: Struja je 5 x 100 = 500 A; za pogonsku i rasvjetnu bateriju (poseb. GEL): 3 x K5 cca. moguća hladna struja.

Ako uređaj ima samo jednu mogućnost namještavanja prema staroj DIN-normi, DIN-struja se izračunava iz EN-struje: DIN-struja = EN-struja x 0,6.

Pri temperaturama ispod 0°C mora se uvažiti temperturna kompenzacija.

Za testne uređaje općenito vrijedi:
Testni program izračunava fraze „dobro” ili „zamjena” na osnovu stanja punjenja i raspoloživog startnog rada. Može se dogoditi da baterija sa 45% startnog rada
pokazuje „dobro” a druga sa 75% startnog rada pokazuje „zamijeniti”. Startni se rad dobiva iz iznosa izračunate i unesene hladne struje provjere; može prijeći 100%.

Elektronički testni uređaj su prikladni samo za baterije koje su u uporabi određeno vrijeme, te ne mogu testirati rad novih ili nekorištenih baterija.
Na osnovu toga CIAK preporuča da se za provjeru nazivnih podataka u EN 50342 provedu utvrđena ispitivanja.


*Reklamacija prema dotičnim važećim propisima o rukovanju i jamstvenim uvjetima.
JAMSTVO NE UKLJUČUJE:
*Normalno trošenje
*Nepoštivanje uputa o uporabi
*Nemarno i nestručno slaganje, opterećenje ili rukovanje
*Dodavanje tkz. sredstava za poboljšanje

Posebno skrećemo pažnju da se dostižan vijek trajanja određuje na osnovu vremena uporabe, temperature i primjene baterije. Vrednovanje „Prava na reklamaciju” se uvijek provodi u ovisnosti s gore navedenim.